Linki
ANALIZA
Program ANALIZA pozwala na: wykonanie pomiarów za pomocą różnych urządzeń pomiarowych, ich wizualizację (w trybie on-line i off-line) oraz na analizę wyników pomiarów.
Dane do programu mogą być wynikami pomiarów, pochodzić z obliczeń, symulacji czy też mogą być tworzone poprzez zapis do plików tekstowych.
W programie obsługiwane są:
- różne karty pomiarowe (np. USB-1616HS-4, USB-204, USB-DaqBoard3031)
- różne mierniki pomiarowe (np. Therm, Almemo 5690-2, Almemo 2690-8A)
- różne urządzenia pomiarowe (np. Hydrotechniki, wzmacniacz MGCplus)
Program umożliwia prezentację przebiegów podczas pomiarów oraz pozwala na wykonywanie wielu, skomplikowanych operacji na przebiegach w trakcie analizy wyników (np.: automatyczne skalowanie przebiegów, obliczanie pochodnych, całek, usuwanie zakłóceń pomiarowych, filtrowanie i aproksymacje przebiegów, autokorelacja i korelacja wzajemna, szybka transformata Fouriera FFT oraz FFTB, analiza widmowa i wyznaczanie parametrów sygnału, synchronizację przebiegów rejestrowanych równocześnie na różnych urządzeniach pomiarowych).
Program posiada moduły do pomiarów i analizy: charakterystyk trakcyjnych, pomiarów cieplnych, w tym badania stabilizacji cieplnej układu napędowego, pomiarów przemieszczeń i prędkości, pomiarów tensometrycznych, pomiarów konstrukcji chroniących ROPS, szacowania trwałości zmęczeniowej (metoda RainFlow).
Możliwa jest również analiza obciążeń losowych i generacja bloków obciążeń dla przyśpieszonych badań stanowiskowych.
Istnieje również opcja programu ‘Raporty’, która służy do automatycznej generacji raportów z badań.

PRZEKŁADNIA

Program PRZEKŁADNIA służy do projektowania przekładni zębatych o prostej linii zęba (PRZEKŁADNIA_ZS - śrubowa linia zęba). Program ten pozwala na wielokryterialną optymalizację przekładni ze względu na różne, wybierane skojarzenia kryteriów (na przykład: minimalna masa, minimalne naprężenia i maksymalna trwałość).
Zastosowanie wydajnych procedur optymalizacyjnych zapewnia sprawne poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań. Program, poprzez odpowiednią konstrukcję funkcji kryterialnych, zapewnia również optymalny rozkład obciążeń poszczególnych par zębatych.
W przypadku projektowania nowych przekładni, istnieje moduł programu służący do wyznaczania wstępnych parametrów kół zębatych. W szczególności moduł ten dobiera zestaw ilości zębów kół do założonych przełożeń na wszystkich biegach.
W programie wprowadzono, w przypadku uzyskania lokalnych minimów, automatyczne wznawianie obliczeń przez program, z odpowiednią modyfikacją punktu startowego. Takie podejście pozwala na ciągłe, pełzające przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań. Procedury optymalizacji mogą być automatycznie przełączane przez program lub ręcznie przez użytkownika.
Obliczenia wytrzymałościowe przekładni można aktualnie realizować według normy ISO 6336.
TRASA
Program TRASA przeznaczony jest do rozwiązywania problemów VRP (Vehicle Routing Problem). W programie aktualnie zrealizowane są następujące moduły:
- TSP (Traveling Salesman Problem - problem komiwojażera)
- SD-MTSP (rozbudowany TSP - problem wielu komiwojażerów, startujących ze wspólnej lokalizacji),
- MD-MTSP (rozbudowany TSP - problem wielu komiwojażerów, startujących z różnych lokalizacji),
- CVRP (Capacitated Vehicle Routing Problem)
- VRPTW (Vehicle Routing Problem with Time Windows)
- CVRPTW (Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows)
Obliczenia są wykonywane głównie z wykorzystaniem zestawu autorskich algorytmów heurystycznych. Zastosowany interfejs graficzny pozwala na obserwację przebiegu obliczeń.
W części praktycznej, program korzysta z dwóch serwisów: Google API (Geocoding API, Directions API) lub Openrouteservice API (Directions API), aby wyznaczyć współrzędne geograficzne oraz odległości i czasy przejazdu między poszczególnymi lokalizacjami oraz w celu prezentacji lokalizacji na mapie. Po wykonaniu obliczeń optymalizacyjnych, użytkownik programu uzyskuje optymalną trasę przejazdu, pozwalającą na oszczędności czasu, paliwa oraz zaangażowanie mniejszej ilości kierowców.
PS_DK_3_3 ..... HARTLEY
Planowanie eksperymentu obejmuje grupę metod wyznaczania funkcji obiektu badań, przy jak najmniejszym nakładzie kosztów. Praktyczne wykorzystanie metod planowania eksperymentu wiąże się z zastosowaniem oprogramowania, odpowiedniego do analizowanego problemu. Strona ta zawiera dwa programy planów eksperymentalnych trój-poziomowych: PS_DK_3_3 oraz HARTLEY. Programy te pozwalają na wyznaczenie funkcji regresji w postaci wielomianu drugiego stopnia, dla przypadku planów eksperymentalnych trój-poziomowych.
Obliczenia w obydwóch programach można również uruchomić online dla przypadku 3 czynników wejściowych i liczby powtórzeń 2.
WYKRES
WYKRES to program, który pozwala na prezentację graficzną rożnego typu danych, ich analizę oraz modyfikację. Aktualnie obsługiwane są następujące typy wykresów: liniowe, logarytmiczne, histogramy oraz przestrzenne. Dane to najczęściej wyniki pomiarów różnych wielkości w czasie (pliki pomiarowe) ale mogą to być również dowolne dane umieszczone w plikach, uzyskane innymi metodami. Program czyta pliki tekstowe *.txt oraz *.csv (np z Excela).
Podstawowe funkcje programu to: wybór typu wykresu i jego prezentacja, zmiana opisów na rysunkach, włączanie i wyłączanie wybranych sygnałów (kanałów pomiarowych), pokazanie | ukrycie punktów, powiększanie wybranych fragmentów wykresów oraz prezentacja aktualnych wartości sygnałów. Dodatkowo można modyfikować zawartość pliku danych poprzez zapis nowego pliku z wybranymi sygnałami oraz w odpowiednich zakresach danych.
BDB
Program BDB przeznaczony jest do gromadzenia i zarządzania danymi związanymi z pracą badacza, która wiąże się z dużą ilością zbieranych i przetwarzanych informacji. Mogą to być dane binarne lub tekstowe dowolnego typu (pliki z wynikami pomiarów, rysunki, zdjęcia, pliki audio i wideo, pliki utworzone różnymi edytorami (pliki typu *.doc, *.pdf itd.))
Program pozwala na uporządkowanie bazy badawczej, szybki dostęp do niezbędnych danych i to zarówno przez pojedynczego badacza jak również pozostały personel czy kierownictwo.
Aplikacja może być dostosowana do innych wymagań użytkownika, na przykład inne typy informacji (pola), wygląd okienek dialogowych czy wprowadzone dodatkowe funkcje.
FIT
Program FIT przeznaczony jest do analizy przebiegów różnych wielkości oraz specjalnej ich aproksymacji. Aproksymacja danego przebiegu może być w zależności od potrzeb wykonana z wykorzystaniem wszystkich punktów przebiegu lub tylko wybranych. Ten wybór odbywa się automatycznie poprzez wskazanie krotności wybieranych punktów.
Program umożliwia aproksymację seryjną, z oceną jakości przybliżenia. W programie można modyfikować wartości Y aproksymujących przebiegów, korzystając z myszki lub klawiatury, dostosowując przebiegi do własnych wymagań a następnie tak zmodyfikowane przebiegi zapisywać do plików na dysku.