Opis programu
Podstawowe okienko dialogowe programu składa się z trzech głównych części: Dane, Metoda obliczeń i Wyniki. Istotne kroki do wykonania w programie to: wybór zaszyfrowanego pliku (z pojedynczymi plikami, zestawami plików lub katalogami), wybranie zestawu znaków i zakresu długości hasła, wskazanie narzędzia odzyskiwania hasła oraz końcowa konfiguracja programu skojarzona z wybranym narzędziem. Pierwszy fragment okienka pozwala wpisać, wkleić lub wybrać plik w polu wyboru 'Wybierz plik'.
Podstawowe okienko dialogowe
Korzystając z przycisku [...], z prawej strony tego pola, uruchamiamy standardowe okienko Otwórz, w którym wybieramy interesujący nas plik, z dowolnego miejsca na dysku. Wybrana ścieżka do pliku zostaje wpisana do pola 'Wybierz plik'.
Wybór pliku
Kolejny krok to wybór zestawów znaków (małe litery, duże litery, cyfry oraz znaki specjalne) albo wskazanie określonych znaków lub też wersja mieszana. Wybrany zestaw lub zestawy znaków wystarczy zaznaczyć. Można również skorzystać z pól edycyjnych po prawej stronie ('Tylko wybrane znaki') i wpisać tam do odpowiednich pól, wybrane znaki mogące wystąpić w poszukiwanym haśle. Jeśli mamy do czynienia z wersją mieszaną to zaznaczamy wybrany zestaw oraz wpisujemy znaki w polach 'Tylko wybrane znaki'. W przypadku wybrania na przykład zestawu znaków małe litery oraz kilku znaków w pierwszym polu 'Tylko wybrane znaki', pierwszeństwo będzie należeć do zestawu znaków czyli zostanie uwzględniony cały zestaw znaków małych liter. Wybrane skojarzenia zestawów, określonych znaków lub obu wariantów równocześnie, zostaną wykorzystane do poszukiwań hasła.

Należy wybrać zakres długości hasła. Jeśli wartość minimalna nie zostanie określona to przyjmie wartość 1, co oznacza próby znalezienia hasła w zakresie od 1 znaku do maksymalnej, wybranej ilości znaków. Pole zaznaczenia 'Znaki mogą się powtarzać' jest przeznaczone dla przypadku powtarzalności znaków w haśle. Może być również automatycznie zaznaczone jeśli na przykład wskażemy określoną ilość znaków ale jest ona mniejsza od maksymalnej długości hasła.

Maska hasła jest aktualnie wykorzystywana tylko dla opcji 7za. Jeśli w haśle znamy położenie niektórych znaków, to możemy je wpisać do odpowiednich pól maski. Znacznie to przyspiesza znalezienie hasła. Ilość aktywnych pól maski jest zgodna z wybraną maksymalną długością hasła.

Kolejny fragment okienka dialogowego to 'Metoda obliczeń'. Mamy tutaj trzy pola wyboru powiązanych z typem rozszerzenia zaszyfrowanego pliku (typem archiwum). Każde pole wyboru ma określone zestawy narzędzi. Dla rozszerzenia:
'zip' to: hashcat, JtR, zipfile oraz 7za
'7z' to: hashcat, JtR oraz 7za
'rar' to: hashcat, JtR
W zależności od typu pliku (archiwum), wybranego na początku, uaktywnia się jedno z pól wyboru, pozostałe są wyszarzone. Wybór określonego narzędzia ma wpływ na niektóre ustawienia w kolejnym fragmencie okienka.

Ostatnia część okienka dialogowego to 'Wyniki'. Mamy tutaj prezentowane na bieżąco informacje o przebiegu poszukiwań hasła. Niektóre pola są edytowalne a inne tylko do odczytu. I tak:
- pole 'Ilość haseł' prezentuje aktualną liczbę wariantów sprawdzonych haseł
- pole 'Czas' wyświetla czas poszukiwań w [s]
- pole 'Wyświetlaj co' pozwala na wybranie częstotliwości wyświetlania informacji; w zależności od wybranej metody ta wartość może być wybrana w [s] lub w [ilości haseł]
- pole 'Haseł/s' pokazuje ilość prób odczytu hasła na sekundę
- pole 'Aktualne hasło' może wyświetlać bieżącą kombinację znaków lub ich zakresów; Jeśli hasło zostanie odgadnięte to pojawia się również w tym polu
- pole 'Dodatkowe hasła' - w niektórych metodach, po znalezieniu hasła (niekoniecznie właściwego), poszukiwania są kontynuowane
- pole 'Wyniki do pliku' pozwala zapisać przebieg poszukiwań, z wybraną częstotliwością w polu 'Wyświetlaj co'; zaznaczenie tego pola nie jest zalecane dla złożonych haseł
W górnej części okienka dialogowego znajdują się dwa przyciski. Pierwszy z nich 'Pomoc' uruchamia pomoc programu.
Pomoc programu
a drugi 'O programie' wyświetla okienko dialogowe z informacjami o programie:
O programie
W najniższej części głównego okienka dialogowego znajdują się trzy przyciski: 'Uruchom', 'Zatrzymaj' i Zamknij'. Pierwszym z nich uruchamia się poszukiwanie hasła przez program. Kolejny pozwala zatrzymać obliczenia a ostatni zamyka program.

Jeśli nie są spełnione jakieś warunki potrzebne do uruchomienia obliczeń, na przykład nie zostało wybrane archiwum do analizy lub nie wskazano zestawu znaków wówczas pojawiają się stosowne komunikaty. Na przykład:
Uwaga